5 września 2016

KONSERWACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

KONSERWACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Instalacja SSPInstalacja sygnalizacji pożarowej powinna być odpowiednio konserwowana.

Za konserwację odpowiada użytkownik  instalacji  SSP

Konserwacja polega na zapewnieniu prawidłowej pracy instalacji i obejmuje przeglądy okresowe oraz obsługę techniczną w tym naprawy.

Jeżeli użytkownik nie jest w stanie zapewnić konserwacji we własnym zakresie to powinien  podpisać stosowną umowę serwisową z  – Firmą Instalatorską przeszkoloną przez producenta systemu sygnalizacji pożarowej w zakresie konserwacji.

Każdy użytkownik systemu ppoż.  powinien wyznaczyć osobę pełniącą dyżur przy centrali SSP, reagującą na sygnały centrali. Osobę tę powinien przeszkolić uprawniony  Konserwator w zakresie obsługi zgodnie z instrukcją obsługi systemu ppoż., dostarczoną wraz z centralą Oprócz tego  upoważniona przez Użytkownika osoba powinna przeprowadzać okresowe testy  instalacji, wy-biegające poza najprostsze czynności Operatora systemu SAP, określone w obowiązującej normie PKN-CEN/TS 54-14:2006.

W sytuacji braku operatora  przy centrali ppoż. instalacja sygnalizacji pożarowej musi być podłączona do monitoringu w Straży Pożarnej.

 

W toku działań Konserwator powinien przynajmniej raz do roku sprawdzić wszystkie elementy systemu (pożarowe ręczne ostrzegacze ROP, czujki pożarowe optyczne , elementy automatyki pożarowej). Przy  liczbie elementów powyżej 100  lub odpowiedzialniejszych instalacjach albo pracujących w cięższych warunkach można podzielić je na grupy i przy częstszych wizytach w ciągu roku sprawdzać inną grupę elementów.

 

Bezwzględny wymóg przeprowadzania konserwacji instalacji SAP przynajmniej raz w roku określają:

– norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja.

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109/2010 poz. 719).

– ogólne warunki ubezpieczenia z  zakładem ubezpieczeń wymagają okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP, SAP)

Konserwacja  polega na sprawdzeniu każdego punktu dozorowego (elementu) z osobna poprzez spowodowaniu jego zadziałania ( czujki dymu – sprawdzenie zadymiarka lub  aerozolowym imitatorem dymu) i sprawdzeniu poprawnej reakcji centrali zgodnie z DTR producenta.

Na czas przeglądów Konserwator musi zgodnie z Dokumentacją techniczną ruchową  centrali zablokować uruchomienie automatyki pożarniczej oraz transmisję alarmów wychodzących na zewnątrz do monitoringu systemów  ppoż.

 

Oprócz okresowych, planowanych konserwacji, Konserwator powinien być do dyspozycji na każde wezwanie Użytkownika instalacji SSP w wypadku sygnalizowania przez centralę uszkodzeń lub np. dokonywania remontów w pomieszczeniach z zainstalowanymi czujkami (aby je odpowiednio zabezpieczyć).

Dla  każdej instalacji SSP powinna być  prowadzana  Książkę eksploatacji w której powinny być notowane przeglądy okresowe, wszystkie alarmy, oraz uszkodzenia zgłaszane przez centralę, ich przyczyny oraz zapis podjętych działań w celu ich wyeliminowania. Zapisy powinny być sprawdzane  przez użytkownika.